Herziening woningwet

Herziening woningwet

In de week van 10 april 2012 bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. Met het huidige wetsvoorstel valt goed te werken in de ogen van Aedes. Op een paar punten na kunnen corporaties hiermee uit de voeten. Zij kunnen blijven investeren in wijken en buurten en zorgen voor voldoende, goede, betaalbare woningen in prettige wijken en buurten.

Werkdomein biedt ruimte om te doen wat nodig is
Het werkdomein van woningcorporaties blijft gehandhaafd. Corporaties mogen zich met de nieuwe wet blijven inzetten voor iedereen die hulp nodig heeft op de woningmarkt. Dat sluit aan bij onze ambitie: zorgen voor voldoende, goede, betaalbare woningen in prettige wijken. En met partners werken aan (gebouwen voor) maatschappelijke voorzieningen als scholen en gezondheidscentra.

Het kabinetsbesluit over de Herzieningswet – zoals die medio april in de Tweede Kamer wordt behandeld – creëert een gelijke positie voor corporaties en commerciële partijen. Voor de ruim 400 corporaties in ons land is deze herziening goed werkbaar. In nauwe samenwerking met gemeentebesturen kunnen de corporaties een toekomstgericht beleid ontwikkelen waarin zij werken aan een uitgebalanceerd woningaanbod met de noodzakelijke voorzieningen.

Staatssteun blijft beschikbaar
Er blijft staatssteun beschikbaar voor de activiteiten aangemerkt als Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Concreet betekent het dat corporaties voor de financiering van dit type activiteiten borging kunnen krijgen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In het niet-DAEB-gebied kunnen corporaties hun rol blijven spelen (zonder staatssteun/borging van het WSW).

Zij kunnen duurdere huur- en koopwoningen bouwen voor de huisvesting van middeninkomens en vastgoed bouwen voor maatschappelijke voorzieningen. Corporaties moeten een administratieve scheiding aanbrengen tussen taken die zij met staatssteun uitvoeren en activiteiten zonder staatssteun.