Wijzigingen in regeling voor woningtoewijzing door woningcorporaties

Wijzigingen in regeling voor woningtoewijzing door woningcorporaties

De regeling waarmee de toewijzing van corporatiewoningen wordt geregeld is per 1 januari 2013 op een drietal punten gewijzigd. Het gaat om de wijziging van de inkomensgrens als gevolg van de jaarlijkse indexatie daarvan, een wijziging van de regels voor personen/huishoudens met een specifieke zorgbehoefte en het vastleggen van de wijze van toetsing van het huishoudinkomen door toegelaten instellingen. In de Staatscourant is op 27 december 2012 deze wijziging in de Tijdelijke Regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting gepubliceerd. 

Korte samenvatting van de aanpassing
De regeling is gebaseerd op de staatssteunregeling zoals die door Brussel in december 2009 bekend is gemaakt. Daarin wordt o.a. geregeld dat 90% van de sociale huurwoningen wordt toegewezen aan huishoudens onder een bepaald inkomen. Dit om te regelen dat de met staatssteun gerealiseerde woningen voor het merendeel aan lagere
inkomensgroepen ter beschikking komen.

Voor de toetsing van het huishoudinkomen is het uitgangspunt dat een woningzoekende een definitieve aanslag inkomstenbelasting of inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB60-formulier) over een van de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de huurovereenkomst ingaat aan de toegelaten instelling dient over te leggen. Voor de statushouders is het voldoende om een inkomstenverklaring van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over te leggen. Die verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden. De huurbedragen zijn aangepast aan de bedragen die per 1 januari 2013 worden gehanteerd: € 681,02 als grens tussen een sociale huurwoning en een vrije sectorwoning en daarnaast als inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen € 34.229. Ook is de regeling aangepast aan regelwijzigingen op het vlak van de invoering van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten (TK 2012–2013, 30 597, nr. 266). Tot slot zijn de per 1 december 2013 van kracht zijnde bedragen van de maximale huur van een sociale huurwoning en het maximum van het huishoudinkomen van kandidaten voor een sociale huurwoning aangepast.

Commentaar
Zo lang de nieuwe Woningwet nog niet van kracht is, zal de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting van kracht zijn. De huur- en inkomensbedragen zijn aangepast aan de ontwikkeling van de inflatie. De regeling geeft ook een verduidelijking van de werkwijze voor corporaties bij de beoordeling of een huishouden in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Over 2011 hebben de corporaties gegevens ingeleverd over hun toewijzingsgedrag. Dat kon veelal niet de goedkeuring krijgen van accountants mede door verschillende interpretatie van de voorschriften. De controle op de inkomenssituatie van de huishoudens is met deze aangepaste regels vereenvoudigd. Niet opgenomen is een vereenvoudiging van de regels voor wat betreft verhuur door corporaties aan instellingen. Naar verwachting komt dit later in 2013.

(Bron: Staatsblad, 27 december 2012)