Instemming met de plannen voor hervormingen op de huurmarkt

Instemming met de plannen voor hervormingen op de huurmarkt

De ministerraad heeft op 11-4-2014 ingestemd met de plannen van minister Stef Blok (Wonen) voor hervormingen op de huurmarkt.

Mogelijkheden tijdelijke huurcontracten

Verhuurders krijgen meer mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract aan te bieden voor specifieke doelgroepen: jongeren (23 tot en met 26 jaar) starters (jonger dan dertig), grote gezinnen die in een grote eengezinswoning gaan wonen, ex-studenten die bezig zijn met hun promotie en een vrije categorie. Deze categorie kan elke gemeente zelf aanwijzen.

Beëindigen contract

Voor deze groepen wordt het mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten die kan worden beëindigd op grond van ‘dringend eigen gebruik’. De verhuurder kan de woning vervolgens opnieuw verhuren aan een huurder die tot de betreffende doelgroep behoort.

Voor starters kan een huurovereenkomst voor maximaal vijf jaar worden afgesloten. Deze groep huurders kan na verloop van vijf jaar binnen de vrije sector huren of kopen. Als dat niet lukt kunnen deze huurders met de opgebouwde inschrijfduur in de sociale sector een woning vinden.

Voor ouders wiens kinderen de deur uit zijn, zouden op basis van het huurcontract verplicht moeten om te verhuizen naar een kleinere woning.

Huurcontracten voor bepaalde duur

Daarnaast wordt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd geïntroduceerd. De maximale duur bedraagt twee jaar. Deze overeenkomst kan tevens tussentijds door de huurder of verhuurder worden opgezegd.

Deze huurovereenkomst is bedoeld als plaatsvervanger voor de huurovereenkomst ‘naar zijn aard van korte duur’, die soms gebruikt kan worden voor de verhuur aan studenten, arbeidsmigranten, ex-gedetineerden en overlastgevende huurders die een tweede (of laatste) kans krijgen in een andere woning.

Uitbreiding Leegstandwet

De Leegstandwet wordt uitgebreid met de categorie ‘te koop staande huurwoningen’. Dit zijn woningen waarin de eigenaar niet zelf heeft gewoond (dat zal vaak een corporatie of andere professionele verhuurder zijn).

Aanpassing diplomatenclausule

De zogenoemde ‘diplomatenclausule’, bestemd voor verhuurders die hun woning willen verhuren omdat ze zelf tijdelijk in het buitenland verblijven wordt verruimd zodat nu ook wisseling van huurder en verlenging van de huurovereenkomst mogelijk is.

Wanneer worden deze maatregelen doorgevoerd?

Het wetsvoorstel zal in de herfst van 2014 worden ingediend.  Het is moeilijk te voorspellen op welke termijn en in welke exacte vorm de maatregelen worden ingevoerd. 
Tijdelijke verruiming inkomensgrens

Het kabinet heeft ingestemd met plannen om de inkomensgrenzen tijdelijk te verruimen. De komende vijf jaar kunnen woningcorporaties 10 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen verhuren aan inkomens tussen € 34.000 en € 38.000. In totaal heeft een woningcorporatie daarmee, naast de reeds bestaande 10% ruimte, ruimte om tot 20% van de verhuringen van sociale huurwoningen te verhuren aan inkomens boven € 34.668 (norm 2014).

Liberalisatiegrens 3 jaar vast

De liberalisatiegrens wordt voor drie jaar bevroren op € 699,48. Wanneer het puntenaantal het toestaat kunnen huurprijzen door jaarlijkse verhogingen wel boven deze grens stijgen.

Woningwaarderingsstelsel

Het puntenstelsel voor de WWS punten wordt meer marktconform door de WOZ-waarden van een woning voor een kwart mee te laten tellen in de berekening van het puntentotaal. De locatie van een woning bepaalt daarmee mede de maximaal toegestane huurprijs. Het kabinet streeft ernaar dit stelsel medio 2015 in te voeren.

Novelle 11 april naar Raad van State gestuurd

In het wetsvoorstel dat vrijdag naar de Raad van State is gestuurd staat onder andere dat corporaties zich moeten richten op het huisvesten van lagere inkomens. Alleen onder strikte voorwaarden blijft het voor woningcorporaties mogelijk om te investeren in woningen voor hogere inkomens. Het toezicht op de sector wordt versterkt en corporaties en gemeenten gaan bindende prestatieafspraken maken. Ook wil het kabinet dat corporaties beter gaan toetsen of een aangeboden woning ook betaalbaar is voor een nieuwe huurder.