Donner: 20 procent kantoren geschikt voor wonen

Maximaal 20 procent van de huidige kantoorgebouwen kan worden omgebouwd tot woonruimte, schrijft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer. Als ook tijdelijke herbestemming en pensionachtige woonruimtes in de beschouwing worden betrokken, komt nog veel meer ongebruikte kantoorruimte in aanmerking.

Nadat minister Donner (Binnenlandse Zaken) op 7 maart het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren aanbood, werd een selectie gemaakt van ‘moeilijke’ gebouwen. Dat zijn panden die al jaren leegstaan en waarvoor eigenaren weinig perspectief zien. Volgens de minister is bij veel van de onderzochte panden de vraagprijs een hindernis voor transformatie-investeringen. Eigenaren hebben een sleutelpositie: ze kunnen de panden afwaarderen en zo de weg vrijmaken voor nieuw gebruik.

De kennis om tot transformatie te komen is divers en zit nooit bij maar één partij. Daarom is het uitwisselen van kennis van groot belang, aldus het onderzoek Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het bij elkaar brengen van de betrokken partijen. Vaak gaat de discussie rond transformatie voor een belangrijk deel over overheidsregels. Middelen die gemeenten kunnen inzetten om eigenaren tot transformatie te bewegen, zijn de Wet Leegstand en Kraken, gebiedsvisies en flexibele bestemmingsplannen (die alleen de werkelijk hinderlijke functies uitsluiten).

Het onderzoek laat zien dat kennis over specifieke klantgroepen van belang is om transformatie te laten slagen. Als er een klant is gevonden voor een transformatieproject, kunnen gemeenten en ontwikkelaars het proces vervolgens vaart geven, aldus de minister. ‘Eigenaren van kantoren blijken in de praktijk meestal niet het initiatief te nemen tot transformatie. Ze kunnen echter wel degelijk worden verleid met concrete voorstellen en ideeën. Waar andere overheden ondersteuning nodig hebben in het toepassen van (financiële) prikkels met eigen instrumenten, wil ik die bieden.’