Kamer stemt unaniem in met nieuwe Woningwet

Kamer stemt unaniem in met nieuwe Woningwet

De Tweede Kamer stemde 11 december 2014 unaniem in met de novelle op de herziene Woningwet. De Kamer bracht nog een aantal belangrijke wijzigingen aan op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Woningwet
In de Woningwet staat wat woningcorporaties wel en niet mogen en wie daar toezicht op houdt. De Kamer is al meer dan twaalf jaar bezig met de vernieuwing van de Woningwet. Het regeerakkoord tussen PvdA en VVD was reden voor een novelle op het wetsvoorstel. De novelle werd 20 juni 2014 aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarna volgden nog verschillende wijzigingen.

Wijzigingen
Veel amendementen van de Kamer zijn het gevolg van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Lees de volledige teksten van de amendementen via onderstaande links.

Toezicht
Er komt een onafhankelijke woonautoriteit waaronder zowel het financieel als het volkshuisvestelijk toezicht komt te vallen. Die wordt ingericht volgens het inspectiemodel, met de minister als eindverantwoordelijke.

Huurdersinvloed
Een algemeen instemmingsrecht voor huurders bij beleidsbeslissingen van woningcorporaties ging de Tweede Kamer te ver. Wel zijn diverse wijzigingsvoorstellen aangenomen waardoor de positie van huurders wordt versterkt. Zo krijgen huurders instemmingsrecht bij fusie (uitgezonderd bij acute financiële redding) en het aangaan van verbindingen. Ook krijgen zij voortaan meer informatie over de financiën en investeringskracht van woningcorporaties en mogen zij informatie opvragen bij toezichthouders. De Overlegwet Huurders-Verhuurders is aangepast waardoor verhuurders moeten bijdragen aan de professionalisering van huurdersorganisaties.

Leefbaarheid
De gemeente toetst of de leefbaarheidsactiviteiten van een corporatie passen bij de prestatieafspraken. Door de lokale beoordeling van deze activiteiten is maatwerk beter mogelijk.

De markttoets in herstructureringsgebieden wordt vereenvoudigd. Als de grond hier al in bezit is van een woningcorporatie, is een markttoets niet noodzakelijk wanneer de corporatie woningen sloopt om daar niet-DAEB-woningen terug te bouwen.

Minder administratieve verplichtingen
Woningcorporaties met een jaaromzet onder 30 miljoen euro met een klein aandeel niet-DAEB-bezit (maximaal 5 procent van de jaaromzet) hoeven hun activiteiten niet administratief te scheiden. Zij kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten aan het einde van het jaar. Deze maatregel heeft betrekking op ongeveer 65 procent van de woningcorporaties.

Europees aanbesteden
Ook is er een bepaling opgenomen om te voorkomen dat corporaties hun projecten Europees moeten aanbesteden.

Grootte corporatie
De overheid is niet in de positie om corporaties te dwingen zich te splitsen, vindt de Kamer in een reactie op een amendement van de PvdA en SP.

Bedrijfslasten
De Kamer verwierp het amendement van de PvdA om de bedrijfslasten van corporaties te maximeren. Wel is een motie van het CDA aangenomen om een jaar na inwerkingtreding van de wet de Aedes-benchmark te evalueren. En te zijner tijd zo nodig deelname voor alle corporaties verplicht te stellen.

Bron: Aedes