Privacy

Persoonsgegevens

Wolf Huisvestingsgroep B.V. is de beheerder van de website http://www.wolfhuisvestingsgroep.nl. Uw persoonsgegevens worden door Wolf Huisvestingsgroep  B.V. gebruikt om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Volledigheidshalve merken wij op dat Wolf Huisvestingsgroep B.V. als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt aangemerkt. Waar in dit privacy statement wordt gerefereerd aan Wolf Huisvestingsgroep, wordt hieronder in ieder geval verstaan: Wolf Huisvestingsgroep B.V. en haar groepsmaatschappijen c.q. groepsondernemingen: Wolf Huisvestingsgroep B.V., The Wolf B.V., The Wolf vastgoedbeheer B.V.

Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Wolf Huisvestingsgroep worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wolf Huisvestingsgroep verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, opmerkingen en interesses en voorkeuren). Wolf Huisvestingsgroep verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Wolf Huisvestingsgroep behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

Gekwantificeerde gegevens

Daarnaast houdt Wolf Huisvestingsgroep bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Wolf Huisvestingsgroep of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals “bezoekers die huisvesting zoeken in Den Haag zijn vaak ook geïnteresseerd in huisvesting in Rijswijk”. Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Wolf Huisvestingsgroep het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Wolf Huisvestingsgroep de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.
 
Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om er voor te zorgen dat de bezoeker informatie slechts eenmalig hoeft in te voeren.. Een cookie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen in de website, maar dat uw gegevens onthouden worden. Verder doet een cookie niets meer dan registreren hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.wolfhuisvestingsgroep.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt).

Cookies

Wolf Huisvestingsgroep gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website van Wolf Huisvestingsgroep, www.wolfhuisvestingsgroep.nl. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online dienstverlening vanuit Wolf Huisvestingsgroep aan haar (online) klanten gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke meetgegevens te achterhalen worden indirecte (third party) cookies gebruikt die u zelf, desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren;
  • Het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie. Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren. Indien directe cookies in uw browser “uit” staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de website www.wolfhuisvestingsgroep.nl u als bezoeker / klant biedt.

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internet-instellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen de directe cookies gedurende één maand in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, www.wolfhuisvestingsgroep.nl, en diensten beperken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wolf Huisvestingsgroep verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwerkt Wolf Huisvestingsgroep de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Wolf Huisvestingsgroepdeze heeft verkregen. In geen geval zal Wolf Huisvestingsgroep uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming.

Wolf Huisvestingsgroep draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

U kunt Wolf Huisvestingsgroep laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Wolf Huisvestingsgroep. U kunt hiertoe een bericht sturen naar Wolf Huisvestingsgroep klantenservice, ter attentie van: info@wolfhuisvestingsgroep.nl of per adres: Postbus 10491, 1001 EL, Amsterdam. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Wolf Huisvestingsgroep maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.
 
Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Wolf Huisvestingsgroep B.V. persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Wolf Huisvestingsgroep B.V. kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot v B.V. wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Wolf Huisvestingsgroep worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Wolf Huisvestingsgroep klantenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Wolf Huisvestingsgroep u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door Wolf Huisvestingsgroep worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal Wolf Huisvestingsgroep B.V. u een kopie van dit privacy statement meesturen.
 
Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Wolf Huisvestingsgroep B.V. verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Wolf Huisvestingsgroep B.V. richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Wolf Huisvestingsgroep B.V. klantenservice op het eerder in deze paragraaf genoemde adres. Binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek zal Wolf Huisvestingsgroep B.V. u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen. Tevens is het mogelijk via de website www.wolfhuisvestingsgroep.nl uw gegevens aan te passen. U dient hier toe in te loggen met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.